อบจ.พิษณุโลกให้โอวาทนักเรียน/นักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการมีงานทำช่วงปิดภาคเรียนก่อนปฏิบัติงานจริง

20

 

อบจ.พิษณุโลกให้โอวาทนักเรียน/นักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการมีงานทำช่วงปิดภาคเรียนก่อนปฏิบัติงานจริง

วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน/นักศึกษาที่สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2562 การจัดโครงการนี้เพื่อต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาตามความเหมาะสม ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะทำงานโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักคุณค่าของการทำงาน เพิ่มทักษะอาชีพก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการทำงานที่พึงประสงค์ รวมถึงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติงานประจำกองต่าง ๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ สำหรับโครงการดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาเข้าทำงานจำนวนทั้งสิ้น 26 คน

Comments

comments

Comments are closed.