มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสัมมนา บริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

04

 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสัมมนา บริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรีจิรเดช กมลเพชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมสัมมนา
ด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติ โดยกำหนดจัดการสัมมนาโครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ชุมชนเครือข่ายถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน การสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์และการวางแผนงานก่อสร้าง เรื่องการออกแบบระบบกระจายน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ เลือกคณะกรรมการน้ำชุมชนกับการพัฒนาเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการน้ำชุมชน และเรื่องการจัดการลุ่มน้ำ…. สำคัญไฉน พร้อมมีการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ลำดับที่ 1-30 และสรุปความก้าวหน้างานโครงการชุมชน

Comments

comments

Comments are closed.