กองทัพภาคที่ ๓ บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ

16

 

กองทัพภาคที่ ๓/ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562   เวลา 13.30 น.   ณ หอประชุมชั้น 8 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)    อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานกิจการศาลทหาร การปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2498 และงานในหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสารอาหาร พร้อมเข้าฝึกงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและศาลทหาร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้การสนับสนุนคณาจารย์ด้านกฎหมาย แจกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 เพื่อเป็นที่ปรึกษางานด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น

Comments

comments

Comments are closed.