อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านครั้งที่ 2/2562 “โครงการพัฒนาบึงราชนก” ให้มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

05

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านครั้งที่ 2/2562 “โครงการพัฒนาบึงราชนก” ให้มีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้เห็นชอบในหลักการแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก รวม 4 ด้าน ประกอบด้วยแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก, แผนด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย, แผนด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร และแผนด้านกรจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (พ.ศ. 2563 – 2569) วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,456.98 ล้านบาท โดยให้เร่งดำเนินการแผนงานเร่งด่วนที่มีความพร้อม จำนวน 11 โครงการในระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565 วงเงินงบประมาณ 754.56 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานมาดำเนินการเป็นลำดับแรก ภายใต้การอำนวยการและกำกับดูแลการดำเนินงาน ของ สทนช. (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ให้เป็นไปตามแบบแผนหลักที่วางไว้ทั้ง 2 แผน รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 อย่างเคร่งครัดต่อไป.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5817″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.