อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลองยมราช)

16

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลองยมราช) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลองยมราช) กิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ คลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ภายในโครงการมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อปพร.และมวลชนจิตอาสาตำบลบ้านกร่างเข้าร่วมกว่า 300 คน
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำในคลองยมราช ตั้งแต่หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จากการที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกคลองยมราชให้สามารถระบายน้ำได้เป็นอย่างดีเป็นประโยชน์ต่อราษฎร์ในการทำประมงและใช้น้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งป้องกันปัญหาอุทกภัยในห้วงฤดูฝนที่จะถึงอีกด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.