สำนักงานหลักประกันสุขภาพ​เขต​ 2​ จ.พิษณุโลก​จัดการประชุม​พัฒนา​ข้อเสนอและส่งมอบ​มติแก่คณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพ​แห่งชาติ​

03

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ​เขต​ 2​ จ.พิษณุโลก​จัดการประชุม​พัฒนา​ข้อเสนอและส่งมอบ​มติแก่คณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพ​แห่งชาติ​

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 ที่​ โรงแรมวังจันทน์​รีเวอร์วิิว​ จ.พิษณุโลก​ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ​เขต​ 2​ จ.พิษณุโลก​จัดการประชุม​พัฒนา​ข้อเสนอและส่งมอบ​มติแก่คณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพ​แห่งชาติ​ โดยมีนางสุนทรี​ เซ่งกิ่ง​ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ​เป็นประธานเปิด นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์​ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ​ เขต​ 2​ 

 

01

 

จ.พิษณุโลก​ กล่าวรายงานว่า ตาม​ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ​ พ.ศ.​ 2545 กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ​ (สปสช.)​มีหน้าที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ​ โดยจะมีการพัฒนา​ข้อเสนอ​และส่งมอบ​มติแก่คณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพ​แห่งชาติ
มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง​ในพื้นที่​ สปสช.เขต​ 2​ ประกอบด้วย​ จ.พิษณุโลก​ เพชรบูรณ์​ ตาก​ สุโขทัย​และอุตรดิตถ์​ ทั้งจากผู้แทนหน่วยบริการ​ ท้องถิ่น​ นักวิชาการ​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​และเครือข่ายประชาชน
ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ​ ทั้งจากการรับฟังความเห็นนอกจากผ่านเวทีประชุม​แล้วยังมีการประชุม​สัญจรพบหน่วยบริการ​ การลงพื้นที่พบสถานพยาบาลภายในเรือนจำ​และการรับฟังผ่านระบบออนไลน์​ โดยพิจารณา​ในประเด็นต่างๆ​ ดังนี้
1) ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข เป็นประเด็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ, การขยายความครอบคลุมและการเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบาง
2) มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ เป็นประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานบริการ การควบคุมกำกับมาตรฐานบริการ การพัฒนาระบบส่งต่อ
3) ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน เป็นประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดบริการ, การบริหารจัดการระบบสวัสดิการข้าราชการและพนักงาน อปท., การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนอนุกรรมการ, การลงทะเบียนสิทธิ, การบริหารจัดการงบ, การบริหารจัดการด้านอื่นๆ , การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล, การจ่ายชดเชยค่าบริการ, การปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ
4) ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับการเสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรค ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการส่วนเงินเดือน ค่าตอบแทนบุคลากร เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการ (เช่น งบเหมาจ่ายรายหัว บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ DM&HT และจิตเวช สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผู้ป่วยไตวาย เงินเดือน บริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก แพทย์แผนไทย)
5) ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ / การดูและระยะยาวด้าน สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง / กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นการรับฟังเกี่ยวกับ การดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบและเงินกองทุนฯ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร (เช่น การสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพ การรายงานและติดตามประเมินผล โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ)

 

02

 

6) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการ, การสนับสนุนงบประมาณ, การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการ, การตรวจตรา ควบคุมกำกับดูแลหน่วยบริการ การพัฒนาศักยภาพภาคประชาชน
7) ด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ เป็นประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้ ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับบริการ /การพัฒนากลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์/การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองสิทธิ ประกอบด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41) (โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการ, หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ, ระยะเวลาของการขอรับความช่วยเหลือ) การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข(โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการ, หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายและเงื่อนไขการจ่ายเงิมนช่วยเหลือ, ระยะเวลาของการขอรับความช่วยเหลือ) – ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.