อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

09

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการประชุมโครงการปรับและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีปกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีผู้มีส่วนร่วมจากหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลนคร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ เป็นต้น ตลอดจนอาจารย์อาวุโส สมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 250 คน เข้าร่วม
ทั้งนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้ร่วมกันน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่สอดคล้องกับพันธกิจในการจัดตั้งมหาวิยาลัยเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ให้อยู่บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการปรับและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559-2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ขึ้น เพื่อประชุมหารือระดมความคิดเห็นในการปรับและทบทวนแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามให้มีความสอดคล้องกัน โดยในปีงบประมาณ 2562 เป็นปีแรกที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง โดยมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามโครงการร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท 2.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 4.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และ 5.โครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีโครงการที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 129 โครงการ มีผลการดำเนินงานที่ได้ตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5879″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.