อพท.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน

35

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ
วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน( องค์การมหาชน) เป็นประธานการปิด โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated) โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน( องค์การมหาชน ) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลกด้านวัฒนธรรม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศ สถานบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท.เข้าร่วมกิจกรรม
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ การท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติหรือระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น ประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมืองสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา ตลาดการท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พร้อมจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการจัดจ้างและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น
ในปี 2562 นี้ อพท. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ ในเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งครอบคุม 37 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน จัดหน่วยงานสถาบันการศึกษา และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถนำความรู้และเครื่องมือการพัฒนาที่ได้รับการทดลองและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของ อพท. ไปขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมีฐานทรัพยากรชุมชนที่น่าสนใจมากมายได้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไป. – ทีมข่าวพิดโลกนิวส์ รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5909″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.