“Smart Soldiers Strong Army ” โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงกิจกรรมการแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ ทภ.3 สร้างบุคลต้นแบบดี แข็งแกร่ง สง่างาม….

32

 

“Smart Soldiers Strong Army ” โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงกิจกรรมการแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ ทภ.3 สร้างบุคลต้นแบบดี แข็งแกร่ง สง่างาม….

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก ดร. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมทีมช่างภาพ PR ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 …พบปะสื่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบก ณ สำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีสาระสำคัญ ได้แก่ การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรผิดกฎหมาย ,ศูนย์ภูมิสารสนเทศ กองทัพภาคที่ 3 }การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เดิมจดทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 4 จำกัด” เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2530 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด” ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา โดยข้าราชการและพนักงานราชการ รวมถึงอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และบุคคลทั่วไป ที่บรรลุนิติภาวะ พื้นที่การดำเนินการ 17 จังหวัดภาคเหนือ สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกับสถาบันการเงินทั่วไป และบริษัทเอกชนที่ชัดเจน ไม่แสวงหากำไรและมีการบริหารงานตามหลักประชาธิปไตยโดยสมาชิกสหกรณ์

ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 มีสมาชิกมากกว่า 17,000 คน สินทรัพย์รวม 9,000 ล้านบาทเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจของสหกรณ์เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางสู่ความยั่งยืน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสมาชิกและสมาชิกกับสหกรณ์ให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ณ เลขที่ 381 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขว้างเพียงพอ เข้าถึงง่าย สะดวก เป็นอาคารสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ที่ใช้ระบบ Solar Roof Top ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีการขุดบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคอีกด้วย
นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้มีสำนักงานสาขาที่ให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมการดำเนินงานทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 5 สาขา

นอกจากการส่งเสริมการออมและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นหน่วยงานด้านสวัสดิการอย่างหนึ่งของทางราชการ สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและครอบครัว เป็นของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก เงินเพื่อการสมรสของสมาชิก เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิกทุกคน ระดับอนุบาล – อุดมศึกษา เงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงินสวัสดิการสมาชิกอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เงินช่วยเหลือจัดการศพสมาชิกและครอบครัว รวมทั้งจัดสวัสดิการ โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ทหาร (สสอท) เป็นต้น

การดำเนินกิจการของสหกรณ์ในปัจจุบันได้ตระหนักถึง “ความยั่งยืน” เพราะตัวชี้วัดการดำเนินธุรกิจจะไม่ใช่แค่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการอีกต่อไป แต่เป็นเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และชุมชน” รวมทั้งความน่าเชื่อถือจากมวลสมาชิกทุกท่าน ที่เสริมสร้างการเติบโตของสหกรณ์ฯ อย่างยั่งยืนแท้จริง

และ การแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญต่อกำลังพลและหน่วยทหาร ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และการประพฤติตน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีวินัย และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ตามนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army” นั้น

แม่ทัพภาคที่ 3 จึงได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลทุกระดับ โดยเฉพาะพัฒนาการทางร่างกายของทหารกองประจำการ ซึ่งได้เข้ามารับราชการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากสภาพการเป็นวัยรุ่นพลเรือนทั่วไป สู่การเป็นทหารต้นแบบ โดยมอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย ได้ปลูกฝังให้มีการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี การสร้างลักษณะทหารที่สง่างามด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเป็นขั้นตอน มีการดำเนินการดังนี้.-

1. จัดสรรเวลาในห้วงการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ให้ทหารใหม่ได้มีโอกาสเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) และอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย (เน้นประเภทลูกเหล็ก บาร์เบล หรือ ดรัมเบล)
2. ให้มีการจัดการแข่งขันเพาะกายของทหารใหม่ระหว่างหน่วยฝึกฯ โดยหน่วยกองพล, มณฑลทหารบก และกองบัญชาการช่วยรบ เป็นหน่วยจัดการแข่งขันฯ ดังกล่าว

การแข่งขันการเพาะกายทหารใหม่ รุ่นปี พ.ศ. 2562 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดหน่วยฝึกทหารใหม่เข้าแข่งขัน เป็นกลุ่มพื้นที่ เพื่อคัดเลือกทหารกองประจำการ ที่มีพัฒนาการทางร่างกายดีเด่น เข้ารับมอบรางวัลและ ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลต้นแบบของการรักสุขภาพและการออกกำลังกาย  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”5917″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”200″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.