เชียงราย ธารน้ำใจจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ

01

เชียงราย ธารน้ำใจจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ (17 ต.ค. 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ภายในเรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง

02

สำหรับโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาสและได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งสุขภาพทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง เช่น จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

03

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม หลังจากออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไปเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

05

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.