พิษณุโลกเดินหน้าชูเมืองต้นแบบ zero waste กำจัดขยะให้เป็น ศูนย์อย่างยั่งยืน

18

 

จังหวัดพิษณุโลกเดินหน้าเป็นจังหวัดไร้ขยะ แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็น ศูนย์ อย่างยั่งยืน ( zero waste expo ) ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เป็นภาคีเครือข่ายการดำเนินกิจการ ลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ สู่การเป็นต้นแบบจังหวัดไร้ขยะอย่างยั่งยืน

 

16

 

 

เมื่อวันที่   7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีแถลงข่าว งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์อย่างยั่งยืน ( zero waste expo ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงจุดยืนในการให้เป็นจังหวัดไร้ขยะ โดยเดินหน้าประกาศสงครามขยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะ โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเปียก และมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกส่วนราชการ เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกสามารถลดปริมาณขยะได้ร้อยละ 20 ภายในปี 2562 พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็น ศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบเมืองไร้ขยะให้กับจังหวัดอื่นๆอีกครั้งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บท การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พศ. 2559 ถึง 2564) และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

 

17

 

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการขยะมูลฝอยประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 , การแสดงนิทรรศการการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน ชุมชน,สถานศึกษา, อาคารและสถานที่ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแสดงในงานนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ” วิ่งเก็บขยะ หรือ ” Plogging Run ” พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมการ

 

19

 

ประกวด miss zero waste expo , ตลอดจนกิจกรรมพิเศษจากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง เช่น เก่ง ธชย, แกรนด์ เดอะสตาร์ , หญิง ธิติกานต์ , เอิ้นขวัญวรัญญา , เต้ย อธิบดินทร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์ด้านการจัดการขยะของตัวเองร่วมกับชุมชน และการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ความบันเทิงภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าสำหรับจำหน่ายบริการตามประเภทสินค้าและบริการโดยเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ จำนวน 60 บูธ  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.