พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท

08

 

พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณ หน้าที่  ทำการชุมชนพระร่วงซอย 2 ถนนพระร่วง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย         นาวาอากาศเอกภานุวัตร  เรืองประยูร  ผู้บังคับการกองบิน 46 พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์  เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 4  ดร.เปรมฤดี ชามพูนท  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนในชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หลังคาเรือน

 

09

 

      นายบุญทรง  แทนธานีนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  กล่าวว่า  ตามที่สภาองค์กรชุมชนตำบลเทศบาลนครพิษณุโลก  ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เขตภาคเหนือได้เสนอขอรับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อจัดทำโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หลังคาเรือน  งบประมาณหลังคาเรือนละ 15,300 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 76,500 บาท สำหรับนำมาใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและคนยากไร้ เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่  เพื่อเป็นการสนับสนุนและเกื้อหนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมในพื้นที่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกมิติ

 

10

 

    สภาองค์กรชุมชนตำบลเทศบาลนครพิษณุโลกจึงร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก คัดเลือกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรงยากไร้ฐานะยากจนและต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจำนวน 5 ครอบครัว ดังนี้

1. นางสายใจ  ชัยวัน ชุมชนพระร่วงซอย

2. นางฐนพร  รักษาชาติ  ชุมชนอรัญญิก

3.นางบังเอิญ  ศรีประไพ  ชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21

4. นางวิมล ใจเย็น ชุมชนพระร่วงซอย 2

5.นางประเทือง  ชัยวงษา  ชุมชนวิเศษไชยชาญ 

      โดยได้รับความอนุเคราะห์ บุคลากรและกำลังพลจากหน่วยงานสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 และกองบิน 46 ในการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งประธานชุมชนพระร่วงซอย 2 ประธานชุมชนอรัญญิก  ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ 21 และประธานชุมชนวิเศษไชยชาญที่ได้ประสานงานดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดี

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.