ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

02

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

          วันนี้ (15 ธ.ค. 62) ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ของจังหวัดเชียงราย โดยมีนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล แม่บ้านมหาดไทย พันเอกพศิน แสงคำ รอง กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย สัสดีจังหวัดเชียงราย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลแม่ยาว เข้าร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ผืน โดยการมอบผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากช่วงเดือน ธ.ค.2562 มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันหลายวันทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ ทางอำเภอเมืองเชียงราย จึงได้สำรวจพบว่ามีผู้ที่ต้องการเครื่องกันหนาว เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว ฯลฯ รวมกันจำนวน 67,711 คน สำหรับตำบลแม่ยาว มีจำนวน 18 หมู่บ้าน พบว่ามีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 15,531 คน ซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ได้นำร่องก่อนจำนวน 1,000 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

07

ด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์หนาวจัดแลหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่องนั้น ทางจังหวัดจึงได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ทุกอำเภอ) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว จากนั้นได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีจำนวนกว่า 344,385 คน และที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวจากหน่วยงานภาคเอกชนแล้ว รวมจำนวน 25,700 คน และทางจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดหาผ้าห่มจากงบประมาณเงินทดรองราชการในอำนาจเบิกจ่ายของผู้วาราชการจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงการคบลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ได้จำนวน 43,478 ผืน จึงได้มีการแจกจ่ายให้แก่ราษฎร์ทุกอำเภอตามความจำเป็น รวมทั้งยังเตรียมขอขยายวงเงินทดลองราชการเพื่อจัดหาเครื่องกันหนาวเพิ่มเติมไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อีกทางหนึ่งแล้ว

08

          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวแล้ว และได้สำรวจจำนวนผู้ต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 344,385 คนดังกล่าวว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 154,229 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,097 คน คนพิการทุพพลภาพ 32,279 คน ผู้มีรายได้น้อย 79,051 คน ผู้ประสบความเดือดร้อน 75,729 คน ที่ผ่านมามีการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวโดยมีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แจกจ่ายให้ประชาชนไปแล้วจำนวน 15,000 ผืน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้จังหวัดเชียงราย จำนวน 3,500 ผืน พื้นที่ อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่สาย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เชียงราย มอบให้จำนวน 2,400 ชุด พื้นที่ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่จัน อ.แม่สาย และ อ.แม่สรวย และบริษัทชาวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4,800 ผืน

09

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.