อบจ.พิษณุโลก เปิด “เทศกาลนั่งแคร่ แช่น้ำ” จุดเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

03

 

อบจ.พิษณุโลก เปิด “เทศกาลนั่งแคร่ แช่น้ำ” จุดเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน “เทศกาลนั่งแคร่ แช่น้ำ” จุดเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ประจำปี 2563 ณ บริเวณจุดท่องเที่ยวชุมชนตำบลคันโช้งท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์

 

05

 

จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้งและคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนตำบลคันโช้ง โดยมี นายเอกสิทธิ์ เมืองเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง พร้อมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวิชาการในการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ของชุมชนต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีการเพิ่มมาตรการและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยเจ้าหน้าที่ได้นำเจลล้างมือและแอลกอฮอลล์ ล้างมือที่มีความเข้มข้นเกิน 70 % มาให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

04

 

สำหรับ “เทศกาลนั่งแคร่ แช่น้ำ “ จุดเล่นน้ำท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 8 โดยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 61 วัน โดยมีซุ้มและแพไว้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 925 หลัง และร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มจำนวน 90 ร้าน รวมทั้งร้านเครื่องเล่นและห่วงยางให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 118 ราย ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงมาท่องเที่ยวประมาณ 600,000 คน และชุมชนตำบลคันโช้งจะมีรายได้ประมาณ 60-80 ล้านบาท รวมถึงจังหวัดพิษณุโลกจะมีรายได้จากการให้บริการที่พักและด้านอื่นๆ ประมาณ 120 ล้านบาท โดยในวันนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก

08

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.