อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกันทั้งจังหวัด

04

 

อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกันทั้งจังหวัด

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

 

02

 

ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ ในพื้นที่ 9 อำเภอ โดยจัดอบรมพร้อมกันทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย และนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 103 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 103 คน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา ฯลฯ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,112 หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 1 คน รวม 1,112 คน รวมทั้งสิ้น 1,215 คน

 

07

 

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่วิทยากร (ครู ก) ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคและสามารถขยายผลเผยแพร่และนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต จังหวัดพิษณุโลกจึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยงานดำเนินงานจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ วิทยากร และด้านอื่นๆ เพื่อดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนนำไปใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถขยายผลนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป.

06

แชร์ไปยัง

Comments are closed.