อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการฝึกทำหน้ากากอนามัย/เจลล้างมือ

03

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการฝึกทำหน้ากากอนามัย/เจลล้างมือ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.เมืองพิษณุโลก
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการฝึกทำหน้ากากอนามัย/เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยการนำของ นางศกุณา วิวัฒน์ธนาฒย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองพิษณุโลก และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้สืบ

 

01

 

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและรัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทำให้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อขาดแคลนในท้องตลาดทำให้ประชาชนทั่วไปไม่มีใช้อย่างเพียงพอทั่วถึง ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพิษณุโลก คณะกรรมการเครือข่าย OTOP พิษณุโลก ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนและกรรมการได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สามารถทำใช้เองและแจกจ่าย ถ่ายทอดให้กับผู้

 

02

 

เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เครือข่าย OTOP เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก และประธานเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดซื้อวัสดุเพื่อทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ และได้รับการสนับสนุนจิตอาสา ครู ก ตำบลบ้านคลอง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนสถานที่จัดอบรม โดยก่อนเข้าร่วมโครงการในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จาก รพสต.สมอแข และเทศบาลตำบลบ้านคลอง มาตรวจคัดกรองเพื่อเพิ่มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน.

 

07

แชร์ไปยัง

Comments are closed.