โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 2563

 

วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ที่ห้องประชุมดราก้อน โรงแรมดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าอาวาส ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรระดับต้นแบ 21 แห่ง ครอบคลุม 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชน สร้างสังคม คุณธรรม ตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

 

 

สำหรับการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของจังหวัดพิษณุโลกนั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ดำเนินกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมกาปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมส่งเสริมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยรวมถึงของท้องถิ่น และกิจกรรมการขยายผลและพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรม โดยมีผู้นำพลังบวร (บ้าน – วัด/ศาสนสถาน – โรงเรียน/ราชการ) ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 21 ชุมชน เป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในชุมชนของตนเองและชุมชนโดยรอบ

 

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนนำมิติทางศาสนา วัฒนธรรม พลังประชารัฐเป็นกลไกสำคัญโดยมีกลุ่มป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน มีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมสร้างคนดีมีศีลธรรม ครอบครัวอบอุ่น เกิดเป็นสังคมดี คนในชุมชนเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรมทางภูปัญญา เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนในชุมชน สร้างและขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

แชร์ไปยัง

Comments are closed.