โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)

 

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์)

กองทัพบกร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำตามลักษณะภูมิสังคมของชุมชนและตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้ “โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ” (ความร่วมมือของกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ทำให้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลดลงจากอดีตที่ผ่านมา อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

สำหรับในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 มีการดำเนินโครงการดังกล่าวครอบคลุมในทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของประเทศ โดยโครงการนี้ หัวใจหลักคือการฟื้นฟูและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การเข้าสำรวจความต้องการ โดยใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ประกอบกับการใช้เทคโนยีสารสนเทศ โดย มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีฐานข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ ทำให้เห็นภาพ องค์รวมของการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทำให้มีการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำตามความจำเป็นและความต้องการแล้ว ยังทำให้ชุมชนได้มีองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการน้ำชุมชน สร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคประชาชนในโอกาสต่อไป

 

 

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารช่าง จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารเข้าทำการสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนมีความต้องการแหล่งน้ำ เพื่อร้องขอการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2563 (ความร่วมมือของกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 4 จังหวัด 29 โครงการฯ

แชร์ไปยัง

Comments are closed.