โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก รุกหนักปรับโฉม “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์”

 

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก รุกหนักปรับโฉม “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” โฉมใหม่ เตรียมพร้อมให้บริการครบวงจรมาตรฐานระดับสากล JCI

วันที่ 11 พฤศจิกายน 63 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก จัดงานเปิด“ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ”  (HEALTH CHECK UP AND OCCUPATIONAL MEDICINE CENER) โฉมใหม่บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 โรงพยาบาลพิษณุเวชจังหวัดพิษณุโลก

เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และ ส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกาเล่ม 122 ตอนที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2548 เป็นต้นมา เป็นผลให้แพทย์
ผู้ตรวจสุขภาพและโรงพยาบาลต้องให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างโดยพนักงานสถานประกอบการ แก่หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ การตรวจสุขภาพเป็นระยะ (Periodic heaith examination) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคจากการทำงาน  จึงกำหนดให้ผู้ประกอบการอาชีพต้องรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน

 

 

ตรวจสุขภาพเป็นระยะ  ซึ่งมักจะเป็นการตรวจปีละครั้ง  ตรวจเมื่อย้ายงาน  ตรวจเพื่อกลับเข้าทำงานหลังจากเจ็บป่วยและการตรวจสุขภาพ เมื่อสิ้นสุดจัดการจ้างงานในประเทศไทย  รัฐใช้กลไกทางกฎหมายบังคับให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ลูกจ้าง เพื่อนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจดังกล่าวนี้ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและการรักษาพยาบาลอันอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจดังกล่าว แก่พนักงานตรวจแรงงานโดยตามกฎกระทรวงข้างต้นนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของแพทย์ไว้ ทำให้นายจ้างต้องจัดหาแพทย์เฉพาะทางดังกล่าวมาทำการตรวจสุขภาพในขณะนี้มีแพทย์ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแขนงอาชีวเวชศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ป้องกันจากแพทย์สภาและมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์จำนวนไม่มากนักทั่วประเทศไทย

 

 

ความโดดเด่นของ “ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก นั้นคือมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ออกตรวจประจำ ถึง 3 ท่านด้วยกัน ซึ่งออกตรวจทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 17.00 นประกอบด้วย 1.นายแพทย์ธนิยะ  วงศ์วาร  แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ปริญญาบัตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ 2.แพทย์หญิงอังคณา กฤขส่งศักดิ์ชัย. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 3 นายแพทย์ณัฐคุณ รัตนพิเชษฐสกุล แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ปริญญาบัตรแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยนเรศวร และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายสาขาให้บริการกับผู้รับบริการตรวจวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ของผู้ป่วยหรือบาดเจ็บด้วยโรคจากการทำงานบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพต่างๆให้คำปรึกษาโรคจากการประกอบอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพิษวิทยา ตรวจปริมาณสารบ่งชี้ทางชีวภาพการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น วัคซีน กฎหมายแรงงานและสิ่งแวดล้อม ประเมินความพร้อมในการทำงานทั้งในสถานนะการปกติและสถานการณ์พิเศษ

 

 

ทั้งนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพในโปรแกรมต่างๆที่ครอบคลุมความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพใน Package รักษ์ชีวิต. ตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ตรวจร่างกายเข้ารับทำงานของพนักงานใหม่ ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน ตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัทองค์กรต่างๆ ตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS การให้บริการคำแนะนำการฉีดวัคซีนโดยศูนย์วัคซีน และการตรวจสุขภาพ วัคซีนนอกสถานที่ในลักษณะของการออกหน่วยตรวจสุขภาพซึ่งโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ก็มีความพร้อมในการให้บริการนอกสถานที่ ด้วยเช่นกัน

 

 

“ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์” โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ด้วยความพร้อมด้านสถานที่ที่กว้างขวางมากขึ้นและสารเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและความชำนาญของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการในหลากหลายรูปแบบและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก จัดเตรียม โปรโมชั่นสุดพิเศษไว้กับทุกท่าน อาทิโปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต ลดราคาพิเศษ 50% ทุก Package ในวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 63 การให้บริการตรวจสุขภาพฟรี สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปโดยมีเงื่อนไขการให้บริการเพียง 11 ท่านต่อวันและสำหรับผู้รับบริการที่ยังไม่เคยมีประวัติทางโรงพยาบาลมาก่อน โดยผู้ที่ประสงค์จะรับการตรวจฟรีสามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอยสิทธิ์ นัดวันและเวลาในการเข้ารับบริการได้ที่หมายเลข  Hotline 1208  สำหรับองค์การ  และหน่วยงานเอกชน  ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปี ภายในอค์กรของท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ที่  081-280-626-2   เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก

แชร์ไปยัง

Comments are closed.