ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

 

ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 112 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (หน่วยรับผิดชอบ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

 

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริกับ แม่ทัพภาคที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้หน่วยทหารดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจที่ขอพระราชทานพันธุ์ปลา โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้.-
1) ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้กับประชาชน
2) เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่สนใจ ได้มาศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป
โดยได้เริ่มดำเนินโครงการ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้.-
1) การผลิตพันธุ์ปลาพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 2,596,450 ตัว
2) การพระราชทานพันธุ์ปลา รวมทั้งสิ้น 2,212,725 ตัว
3) พันธุ์ปลาพร้อมการพระราชทาน ณ ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 383,725 ตัว

แชร์ไปยัง

Comments are closed.