จ.พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557

38 39

 

เทศบาลนครพิษณุโลกรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา  ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก   เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556  จากศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน  และประชาสังคม  ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ทีมข่าว เทศบาลนครพิษณุโลก

Comments

comments

Comments are closed.