จ.ลำปาง ผู้ว่าฯ ลำปาง ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ในโอกาสเยี่ยมคาราวะ

22 23 24 25

 

จ.ลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนคาราวะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในพื้นที่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายลุตฟี ราอุฟ (H.E. Mr.Lutfi Rauf) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ทั้งด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนของทั้งสองฝ่าย ที่ห้องรับรอง ชั้น3 ศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สร้างไมตรีอันดีระหว่างกัน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และนายเริงณรงค์ ณียวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ นายลุตฟี ราอุฟ (H.E. Mr.Lutfi Rauf) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจต่อจังหวัดลำปาง ทั้งในด้านเศรษฐกิจการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ด้านสังคมความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งประชาชนในพื้นถิ่น และประชาชนพี่น้องชาวมุสลิม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งได้สนใจต่อสภาพการณ์ปัญหาด้านยาเสพติด ด้านภัยธรรมชาติ ด้านการเมือง และด้านการศึกษา โดยการพูดคุย เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ได้กล่าวให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดลำปาง พร้อมได้กล่าวให้ข้อมูลถึงแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ไทย-อินโดนีเซีย ที่ได้จัดเตรียมจะให้มีการเชื่อมสานสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม ด้านความเป็นอยู่ เนื่องจากประเทศไทย ในหลายๆ พื้นที่มีพี่น้องชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้กล่าวถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน การร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่จะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลร่วมกัน ทังนี้เพื่อจะเป็นแนวทางเชื่อมสัมพันธ์ของ 2 ประเทศให้แนบแน่น เตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โอกาสนี้ ก่อนการอำลาทั้ง 2 ฝ่าย ได้มอบของที่ระลึกให้แก่กัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน โดยนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ได้มอบเอกสารหนังสือข้อมูลที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง พร้อมกับมอบของที่ระลึก “รถม้าจำลอง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนครลำปาง ให้แก่นายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ในครั้งนี้ด้วย/ชาญณรงค์ ปันเต รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.