จ.พิษณุโลก สพม.จัดอบรมเพื่อเสริมพลังความรู้แก่คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

26 27 28 29

 

จ.พิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  จัดอบรมเพื่อเสริมพลังความรู้แก่คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้รับทราบถึงบทบาท และพัฒนาต่อยอด สู่ชุมชนและสังคมต่อไป            

      เมื่อเวลา 9.00 น . วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงแรมเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นาย วิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเสริมพลังความรู้แก่คณะทำงาน  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร  ให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถนำไปต่อยอด สู่ชุมชนและสังคมในแต่ละพื้นที่ได้ต่อไป  อันนำไปสู่การเตรียมความพร้อม  รับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ใกล้จะถึงนี้ ด้าน นาง กัญญ์ฐญาณ์  ภู่สวาสดิ์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในพื้นที่ 76 จังหวัด และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มาตั้งแต่ปี 2557 –ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 6,795 ศูนย์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชน  ที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนอาสาสมัครมาร่วมกันในการ ดูแลป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวในชุมชน โดยให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีเครือข่ายครอบครัวในชุมชน หมู่บ้านเป็นสมาชิก และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล ในด้านวิชาการและงบประมาณ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ประสานงานและเป็นพี่เลี้ยง สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนขึ้นครั้งแรกในปี 2547 ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 80 ศูนย์/เสรี ศรีพราย รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.