จ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนเดือน ก.พ.

15 16 17 18

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 พร้อมนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงต่างๆและของจังหวัดพิษณุโลกให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและนำไปปฎิบัติ

     เช้าวันนี้ ( 27 ก.พ.57 ) ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ  กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยก่อนเริ่มการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อจังหวัดของฉัน ปี 2020 จำนวน 6 ราย การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ดำรงตำแหน่งใหม่ อาทิเช่น นางสาวกัณณิการ  จิตรชุ่ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการพิเศษ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบบัญชีภาค 6 นายขจรเกียรติ  แพงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมรับทราบในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงต่างๆและของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยโครงการรับจำนำข้าวเปลือก และการรายงานผลการดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/2557 การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลก การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง Facebook สถานีปันน้ำใจ การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ จากนั้นส่วนราชการได้ร่วมกันชี้แจงผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการในเดือนหน้า ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัดพิษณุโลกในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกการ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 การกำหนดชื่อห้องประชุมจากห้องประชุม 771 เป็นชื่อห้องประชุมพระพุทธชินราช สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของจังหวัดพิษณุโลก การออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2557 ณ วัดบ้านดง อำเภอชาติตระการ และโครงการบูรณาการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาผู้เสพ ผู้ติดยา ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกเป็นต้น/เสรี ศรีพราย รายงาน

 

Comments

comments

Comments are closed.