จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลหัวรอเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ อปพร.ในตำบล

27 28 29 30

 

จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลหัวรอเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ อปพร.ในตำบล

      เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา หน้าอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหัวรอ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อปพร.ในตำบลหัวรอ ร่วมฝึกอบรมทบทวนบทบาท ภารกิจ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลหัวรอ ประจำปี 2557 ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหัวรอได้จัดขึ้น   โดยมีสมาชิก อปพร.ในตำบลหัวรอ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวนกว่า 60 คน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุด่วนเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเหตุเพลิงไหม้ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ด้านนายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกำหนดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หรือร้อยละ 2 ของจำนวนประชากร ซึ่งการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มทักษะ หรือ  พัฒนาการใหม่ ๆ  ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหัวรอ จึงได้จัดฝึกอบรมขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 เพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจหน้าที่ ทักษะในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั้งนี้การฝึกอบรม อปพร.จะมีทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  สมาชิก อปพร. จะมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

Comments

comments

Comments are closed.