จ.น่าน ขุนตี้ ชัยวุฒิ ไม่เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนฯ เชิงสมานฉันท์การเลือกตั้ง ส.ว.

3 4 5 6

 

 จ.น่าน   ขุนตี้ ชัยวุฒิ คูอาริยะ (หรือขุนตี้) ผู้สมัครหมายเลข 1 ไม่เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนฯ หลัง กกต.น่าน จัดเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์การเลือกตั้ง ส.ว.

      เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2557 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายวิทยา กามน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือ ส.ว. เพื่อให้ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ติดตาม ได้รับทราบและเข้าใจ ถึงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนเพื่อสร้างการยอมรับในการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี พร้อมทั้งสร้างความเป็นมิตร ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โอกาสนี้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านได้นำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และผู้ช่วยหาเสียง กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อร่วมมือกันทำให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ของจังหวัดน่านเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม  นายวิทยา กามน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ต้องการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสมัครเลือกตั้ง ส.ว. แต่ละฝ่ายต้องผิดผ่องหมองใจกัน รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้สมัคร ให้เคารพในการตัดสินใจของประชาชน ยอมรับเหตุผล มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้ผู้สมัครแนะนำตัวตามกรอบระเบียบของกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน คาดว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการจะทำให้ผู้สมัคร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การรู้รักสามัคคี อันจะส่งผลให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่คาดหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีบัตรเสียไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ จ.น่าน  มีผู้สมัคร ส.ว. รวม 4 คน แต่ในวันนี้ ทาง กกต. ได้จัดให้มีการร่วมกันปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ตามโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่ผู้สมัคร ส.ว. ทั้ง 4 คน ให้มาร่วมกันปฏิญาณตนในวันและเวลาดังกล่าว แต่ในวันนี้ ได้มีผู้สมัคร ส.ว. เข้าร่วม 3 คน ได้แก่ นายศรีสุรินทร์ จำปา ผู้สมัครหมายเลข 2, นายเสรี พิมพ์มาศ ผู้สมัครหมายเลข 3 , นายอานนท์ ตันตระกูล ผู้สมัครหมายเลข 4  ทางด้าน นายชัยวุฒิ คูอาริยะกุล (หรือขุนตี้) ผู้สมัครหมายเลข 1 ไม่ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากอ้างว่าติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ แต่มาเข้าร่วมหลังจากพิธีปฏิญาณตนฯ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว/กัลยา สองเมืองแก่น รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.