นครสวรรค์ วุฒิสภา ร่วมกับ กสทช. และภาคีเครือข่ายจัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน

1 2 3 4 5 6

 

นครสวรรค์ วุฒิสภา ร่วมกับ กสทช. และภาคีเครือข่ายจัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
      เมื่อเวลา9.30 น. วันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ นางสาว ศรีสกุล มั่นศิลป สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยังยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา และสร้างเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยงกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา สำหรับบรรยากาศของการเสวนาในครั้งนี้ มีเครือข่ายภาค ประชาชน และ สื่อมวลชน จาก 12 จังหวัด อาทิ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก กว่า 300 คน ร่วมเสวนา ในหัวข้อ การประสานความร่วมมือระหว่างวุฒิสภา กสทช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคาดหวังว่าการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ จะส่งผลทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวต่อการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 นี้ และเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน รณรงค์ให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.