พิษณุโลก กองบิน 46 จัดพิธี”วันกองทัพอากาศ”

1 2 3 4 5 6 7 8

 

พิษณุโลก กองบิน 46 จัดพิธี”วันกองทัพอากาศ”

    เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 เม.ย.57 ณ.กองบัญชาการ กองบิน 46 พิษณุโลก น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผู้บัญชาการ กองบิน 46 ได้ อ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เนื่องในวันที่ 9 เมษายน ของทุกปี ถือว่าเป็น”วันกองทัพอากาศ” เนื่องด้วยกองทัพอากาศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุมเท เสียสละและอุทิศตน ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างพลังขับเคลื่อนให้กองทัพอากาศ มีความพร้อมทันต่อเหตุการณ์และขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนจนสนับ สนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งในยามปกติและยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ ด้วยความพร้อมต่อเนื่อง และการให้ความสำคัญความรู้รอบด้าน พัฒนาความสามารถเพื่อเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ทั้งนี้จึงถือได้ว่าทุกวันที่ 9 เมษายน ของทุกปี เป็น”วันกองทัพอากาศ” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ราชการ กำลังพล ลูกจ้างและพนักงานราชการทุกคน

Comments

comments

Comments are closed.