เทศบาลพลายชุมพลจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2557

14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลพลายชุมพลจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
         วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล จัดงานส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ “สุขสันต์หรรษา วันมหาสงกรานต์ 2557″ ถือเป็นประเพณีวันปี่ใหม่ของไทยมาแต่โบราณกาล และนอกจากวันสงกรานต์จะเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม ยังถือเป็น “วันครอบครัว” สำหรับบรรยากาศในกิจกรรมปีนี้ นาย สมพงษ์  โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล ได้เน้นการจัดกิจกรรม โดยให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุเป็นหลัก เพื่อให้ลูกหลาน ได้รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอาวุโส  นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากผู้สูงอายุในชุมชน โดยร่วมกันละเล่นขับร้องเพลงพื้นบ้าน กิจกรรมนันทนาการ การรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมสงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและชุ่มฉ่ำ สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและยังเป็นวันที่สมาชิกในครแบครัวได้กลับมาพบปะสังสรรค์กัน ลูกหลานกลับมารดน้ำดำหัวแลดขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพรับถือตลอดจน พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย ดังนั้นเทศบาลตำบลพลายชุมพล จึงได้จัดให้บรรดาลูกหลานไก้แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสและร่วมกิจกรรม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยแต่โบราณ

Comments

comments

Comments are closed.