ขนส่งจังหวัดน่าน ได้จัดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

8 9 10 11 12 13

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านได้จัดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

        เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 57     นายโกวิท สฤษดิ์อภิรักษ์ ขนส่ง จังหวัดน่าน ได้กล่าวว่าทางสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสพภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ.2535 แล้ว ทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศได้มีการเตรียมอุปกรณ์ ไว้ให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ เช่น แขนเทียม ขาเทียมเก้าอี้รถเข็ญ เตียงนอน รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าและไม้ค้ำยัน รถ 3 ล้อโย้ก ฯลฯ โดยจะมอบให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  เพียงแต่ผู้ที่ยื่นขอต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการและสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นรายๆต่อไป ทางด้าน นายศราวุฒิ ป่วนธิ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  ได้กล่าวว่า  ผู้ที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน สามารถยื่นคำต้องขอรับอุปกรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยขณะนี้ทางสำนักงานขนส่งหวัดน่านได้เปิดรับคำร้องขอแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน –  วันที่ 2 พฤษภาคม 2557  ซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในภูมิลำเนาในพื้นที่ จ.น่าน เท่านั้น  แต่ถ้าไปยื่นเอกสารที่ใดต้องไปรับอุปกรณ์ ณ สถานที่ ที่ท่านได้ไปยื่นคำร้อง และการยื่นรับคำขอไม่มีจำนวนจำกัด  ซึ่งหากผู้พิการที่ยื่นคำร้องแล้วแต่ไม่สามารถมารับเองได้ก็สามารถให้ญาติมารับแทนได้ หรือสามารถสอบถามรายล่ะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เลขที่ 168 หมู่ที่ 7 ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 054-716048  หรือ สายด่วน 1584  หรือ www.nan.dlt.go.th  /กัลยา สองเมืองแก่น รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.