เทศบาลพิษณุโลกรับรางวัลสุดยอด อปท.ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2556

unnamed (15) unnamed (16) unnamed (17) unnamed (18)

 

เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556 โดยเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี 

       นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ด้วยการกำหนดนโยบายมาตรการ กลไก ส่งเสริมและประสานงานสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย   เพื่อส่งเสริมให้ อปท. ได้ดำเนินงานเชื่อมโยงในเรื่องการพัฒนาด้านสังคมในภาพรวม มีแผนงาน/โครงการด้านสตรีและครอบครัว และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจของ อปท. สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว จึงจัดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่าย อปท. โดยการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557  ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี   สำหรับเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวประจำปี 2556 โดยมีผลงานในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสตรี และการพัฒนาสถาบันครอบครัว  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสตรี อบรมสิทธิสตรี  ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี  จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ  ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และเสริมสร้างสายใยรักครอบครัวอบอุ่น  ครอบครัวแข็งแรง  รวมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  การเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธี  ตลอดจนส่งเสริมสมาชิกในครอบครัว  ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในครอบครัว

Comments

comments

Comments are closed.