ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาชน หากมีเรื่องทุกข์ร้อน คิดไม่ออก บอกศูนย์ดำรงธรรม

25

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาชน หากมีเรื่องทุกข์ร้อน คิดไม่ออก บอกศูนย์ดำรงธรรม
          นาย ระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา  รวมทั้งรับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน   เป็นศูนย์กลางร่วมมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556   รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว    การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล ทั้งด้านการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ         การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม     และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายรัฐบาล      การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย     และทำหน้าที่ศูนย์บริการร่วม     โดยสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อาคารหลังเก่า ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 055-252-444  080-188-2233 หรือสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

 

Comments

comments

Comments are closed.