ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

11 12 13 14 15 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันทำงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ ห้องประชุมโรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกโดยในที่ประชุมได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2558 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในปี 2558 นโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดการดำเนินการในจังหวัดพิษณุโลก อาทิเช่น  เรื่องยางพารา ภัยแล้ง สหกรณ์การเกษตร และตลาดเกษตรกร การขับเคลื่อนการบริหารพื้นที่เกษตรกรรมหรือ Zoning การดำเนินการตามแผนปฎิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558 และงบประมาณ ปี 2559  จากงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปี 2558  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวเน้นย้ำ ให้หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทำงานในเชิงรุกเดินไปข้างหน้าก่อนที่ปัญหาจะมาถึง โดยเฉพาะปัญหาผลผลิตและราคาพืชผลทางการเกษตรที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ข้าว ยางพารา ผลไม้  การเข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านอื่นๆให้กับเกษตรกรนอกเหนือจาการทำนา นอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปตรวจติดตามการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ หลังมีเกษตรกรในหลายพื้นที่ร้องเรียนว่าร่วมทำสัญญาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่กับเอกชนแล้วไม่ยอมรับซื้อ พร้อมเร่งเข้าไปให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนต่อไป

 

 

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.