ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการพัฒนาศัยกภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ

14 15 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการพัฒนาศัยกภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังผลกระทบด้านปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

     เช้าวันนี้( 13 ก.พ58 ) ที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯในการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังผลกระทบด้านปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลก โดยที่ทำการปกครองจังหวัด ได้จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทของกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลบกระทบทางอ้อมทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักลอบนำเข้าหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่สามารถแอบแฝงมากับการลงทุน หรือการทำการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งยากต่อการตรวจสอบและเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถือเป็นบุคลาการของฝ่ายปกครองที่ใกล้ชิดกับประชนมากที่สุด สามารถที่จะเข้าไปดูแลและเตรียมความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.