สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559

81

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559

เช้าวันนี้ ( 20 ต.ค.58 ) ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ปี 2559 ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าว เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่กำหนด ให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ภายใต้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รวมทั้งประสานงานการพัฒนาชุมชนกับส่วนราชการ องค์กร และประชาชน เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน ทำให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและชุมชนเข้มแข็ง ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัด อาทิเช่น การพัฒนา OTOP / การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง / ตลาดนัดชุมชน / กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี / การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. /การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เกิดธรรมาภิบาล/ การแก้ไขปัญหาความยากจน /การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์
                   โดยในปี2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ภายใต้นโยบายวาระสำคัญของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบหลักในเรื่องส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ยกระดับสินค้า OTOP การเพิ่มช่องทางการตลาด สอดคล้องกับภารกิจในการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาผู้นำ องค์กรและเครือข่ายองค์กร ให้สามารถคิดตัดสินใจและกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกันได้ โดยนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และดำเนินโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการพิษณุโลกเพชรน้ำหนึ่ง มีเป้าหมายพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

comments

Comments are closed.