ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย

55

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 พ.ย. 58 เวลา 07.30 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงราย
1. มาตราการป้องกันปัญหาหมอกควัน
1.1กำหนดระยะเวลาในการเผาให้มีความชัดเจน
1.2 ประสานงานกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ให้มีการพูดคุยกับเมียนมา เพื่อลดการเผา
1.3 จัดกิจกรรมคิกอ๊อฟในวันที่ 1 ธ.ค. 58
2. มาตราการแก้ปัญหาภัยแล้ง
2.1 การส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงที่เกิดภัยแล้ง
2.2 ให้พัฒนากรในพื้นที่เข้าไปสำรวจพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร
3. ด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ทางจังหวัดมีนโยบายที่จะสร้างหรือปรับปรุงโดยระดมทุนจากทุกภาคส่วนและดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
4. ปัญหาผู้เร่ร่อนขอทาน ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยสอดส่องดูแลในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ถ้าพบเห็นให้ดำเนินการทันที เพื่อลดปัญหาโดยยึดหลักมนุษยธรรมในการปฎิบัติ
5. ศูนย์ดำรงธรรรมให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ลดขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน
6. การสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยดึงสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้ามามีบทบาทในการกำหนดพื้นที่
7. การเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ถนน ระบบสาธารณูปโภค ให้มีความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญต้องเร่งดำเนินงาน
8. จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของพื้นที่ มีหน้าที่ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน
9. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าประสบภัยแล้งขาดน้ำอุปโภค บริโภค ให้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

Comments

comments

Comments are closed.