จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขาย สุรา รอบสถานศึกษา

เช้าวันนี้ ( 9 พ.ย.58 ) ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ขาย สุรา รอบสถานศึกษา ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้สำนักงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข จังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานที่จำหน่ายสุรา มาร่วมปรึกษาหารือและซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติ ตลอดจนกำหนดกรอบ Zoning ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ที่ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
            นางวารุณี อยู่สุข สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด รวมถึงการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้สถานศึกษา และได้ดำเนินการออกตรวจร้านขายสุราบริเวณรอบสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตขายสุราเข้มงวดและใช้ความรอบคอบในการออกใบอนุญาตขายสุราให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายที่กำหนดไว้ กรมสรรพสามิตจะเพิกถอนใบอนุญาตทันที ทั้งนี้กรมสรรพสามิต ถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศที่ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.