หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

58

 

                     พล.ท.สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล

                             แม่ทัพภาคที่  3

59

 

                        พล.ต.นพพร  เรือนจันทร์
                   ผู้บัญชาการกองพลทหารราที่  4

60

 

                        น.อ.ขจรฤทธิ์  แก้วอำไพ
                         ผู้บังคับการกองบิน  46
            พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ทหารกองประจำการและครอบครัว  กองบิน  46

61

 

                           นายชูชาติ  กีฬาแปง
                     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

62

 

                พ.อ.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ
            ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่  4

63

 

                              นายสมพงษ์  โพธิ์สะวัง
                          นายกเทศมนตรีพลายชุมพล
      คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนตำบลพลายชุมพล

64

 

                             ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์
                       อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
                 คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

65

 

 

                       ศาสตราจารย์  ดร.สุจินต์  จินายน
                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
        คณะผู้บริหาร คณาจาย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

66

 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

67

 

                  นางมณฑาทิพย์  ทองคล้าย
                  ผู้จัดการทั่วไป และพนักงาน
       ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพิษณุโลก

73

 

                      นางสาวพาฝัน   กองโสภี
                  ผู้จัดการทั่วไป  และพนักงาน
       บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (สาขาพิษณุโลก)

69

 

                         นายธานินทร์  สมบูรณ์สาร
      พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

70

 

                             นายพิเชษฐ์  เทิดตระกูลรัตน์
           ประธานวิสาหกิจชุมชนภัตตาคารอาหารและแปรรูป  พิษณุโลก

71

 

                    นายแพทย์ปราโมทย์  นิลเปรม
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
           คณะบุคลากรโรงพยาบลกรุงเทพพิษณุโลก

72

 

                    นายเตชธรรม  ทิพยมณฑล
                      นางจิรอร  กีรติบวรธัช
                 สำนักข่าวออนไลน์พิดโลกนิวส์

Comments

comments

Comments are closed.