สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลกจัดประชุมความปลอดภัยด้านอาหารพิษณุโลก ประจำปี 2556

32 33 34 35 36 37
วานนี้ 19 กรกฏาคม 56 ณ.ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์บุญเติม  ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ของคณะทำงานด้านต่างๆ 13 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารระดับจังหวัด คณะอนุกรรมกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาระดับอำเภอ คณะทำงานพัฒนาแหล่งเพาะปลูกพืชปลอดภัย คณะทำงานพัฒนาสถานที่เลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ร้านขายอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ร้านขายยาสัตว์ละเคมีภัณฑ์ คณะทำงานด้านพัฒนาตลาดสดและสถานที่จำหน่ายอาหารในตลาดสด คณะทำงานพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูป ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร คณะทำงานอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กและศาสนา คณะทำงานอาหารปลอดภัยในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน คณะทำงานอาหารปลอดภัยด้านห้องปฎิบัติการ คณะทำงานอาหารปลอดภัยด้านการประชาสัมพันธ์ คณะทำงานอาหารปลอดภัยด้านกฎหมาย คณะทำงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในอาหาร และคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการแต่ละคณะได้รายงานในที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติงานความปลอดภัยด้านอาหารในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้นำปัญหาที่พบจากการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารในปีที่ผ่านๆมา มาทำการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อคัดเลือกปัญหาที่สำคัญมาดำเนินการแก้ไขในปี 2556  โดยการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำแผนงานเด่น  โดยคณะทำงานในแต่ละคณะกำหนดแผนงานเด่นด้านความปลอดภัยในอาหารของจังหวัดพิษณุโลก มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยด้านอาหารให้เป็นกระแสที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวของทุกภาคส่วน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการ ส่งเสริมการทองเที่ยวและเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/ภาพ-ข่าว เสรี ศรีพราย รายงาน

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.