จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงาน ชี้แจงผู้ประกอบกิจการ ประเภทกิจการเกี่ยวเนื่องกับไก่ กิจการโรงแรม และให้บริการที่พัก

578604

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงาน ชี้แจงผู้ประกอบกิจการ ประเภทกิจการเกี่ยวเนื่องกับไก่ กิจการโรงแรม และให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีในการประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการประเภทกิจการเกี่ยวเนื่องกับไก่และประเภทกิจการโรงแรมและให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยในที่ประชุม ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการ ได้รับทราบถึง กฎหมายข้อบังคับเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการเข้าตรวจติดตาม ตามแผนปฏิบัติการตรวจแบบบูรณาการการป้องกันและแก่ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการดังกล่าว

นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเร่งด่วน ในสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับไก่ และประเภทกิจการโรงแรม หรือ บริการที่พัก ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกได้จัดประชุมชี้แจงเจ้าของสถานประกอบการในด้านดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนจัดทำแผนตรวจบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร พัฒนาสังคม โดยการทำงานต้องมีความเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แรงงานไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ มีการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ที่พักอาศัย รวมทั้งแก้ไขปัญหา แรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง โดยหวังว่าการร่วมมือกันดังกล่าวจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.