จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ทางราชการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

597892

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ทางราชการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เช้าวันนี้( 2 มี.ค.59) ที่ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางราชการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงเข้าร่วมประชุม

นายไพโรจน์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข่าวสารอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อสื่อมวลชนและประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพิษณุโลก ขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกเป็นเลขานุการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยมีหน้าที่ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานประจำหรืองานตามหน้าที่ปกติ งานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ งานตามพื้นที่ หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่ หรือหลายหน่วยงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของจังหวัด พร้อมกับแถลงหรือชี้แจงการดำเนินงานต่อสื่อมวลชนทุกประเภท

ทั้งนี้ คณะทำงานชุดดังกล่าว จะต้องทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารของจังหวัดอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง บูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของจังหวัดพิษณุโลก และรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.