จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ

เช้าวันนี้ ( 26 เม.ย.59 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรส่วน 1:4000 หรือ One Map จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ที่คณะทำงานด้านเทคนิค ได้สรุปผลความคืบหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ดินราชพัสดุ นิคมสร้างตนเองบางระกำ ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา สปก.และสวนป่า จำนวน 1,949 ระวาง ซึ่งยังมีระวางแผนที่อีกหลายระวางที่ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจากแนวเขตไม่ตรงกันและไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งแนวเขต ที่ดินของรัฐ กับ ที่ดินเอกชน โดยไม่เกิดการทับซ้อนหรือมีช่องว่าง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการบุกรุกที่ดินของรัฐจากการทำเกษตรกรรม และเพื่อเป็นการ อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ จากปัญหาการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่มีการพิพาทหรือพิสูจน์สิทธิ์ส่วนหนึ่งเกี่ยว เนื่องมาจากปัญหาการทับซ้อนกันของแนวเขตที่ดินของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้แนวเขตที่ดินของรัฐ มีความถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย ใช้แผนที่กลางมาตราส่วนเดียวกัน รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ เร่งพิจารณากำหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัลมาตรา 1 : 4000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ และเพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน

Comments

comments

Comments are closed.