จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

53067

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

เช้าวันนี้( 12 พ.ค.59) ที่ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุม คณะทำงานในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันนำเสนอแนวคิด และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วยการสร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกัน และ สร้างเครือข่าย โดยในที่ประชุมได้มีการกำหนดแบบแผน แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณ ในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เป็นผลงานในภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะมีการส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกมีเป้าหมายให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ให้ครบทุกหมู่บ้านภายในระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ใน ที่ประชุมยังได้มีมติให้มีการรณรงค์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทุกภาคส่วนของจังหวัด อาทิเช่น การใส่เสื่อ TO BE NUMBER ONE (สีม่วง) ทุกวันพุธ การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างเด่นชัด และทั่วถึงต่อไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.