จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

53085

 

จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมได้กำหนดให้มีคณะทำงานสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ด้านการเกษตร การแปรรูป การท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทางถึงปลายทาง 5 กระบวนงาน ให้บรรลุเป้าหมายด้วยการพัฒนาเหนือช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ในการผลิตหรือการประกอบอาชีพ การช่วยเหลือด้านการตลาดและการสื่อสารสร้างความรู้ ซึ่งการขับเคลื่อนตามกระบวนงานทั้ง 5 กระบวนงาน ต้องดำเนินการผ่านรูปแบบกิจการหรือธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค กำไรต้องนำไปใช้ขยายผล ไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องเป็นบริษัทจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และต้องจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท โดยยึดความพร้อมของชุมชนเป็นตัวตั้งในการดำเนินการ เน้นประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนเพื่อเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการให้ประชาชนทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.