จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

58023

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

เช้าวันนี้ ( 30 พ.ค.59 ) ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และขอความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการในเดือนต่อไปให้กับหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของจังหวัดพิษณุโลก การรายงานความคืบหน้าโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559 การขับเคลื่อนโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ( หมู่บ้านละ 200,000 บาท ) การรายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 การจัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน2559 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ วัดเกษตรสุข ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย เป็นต้น

Comments

comments

Comments are closed.