จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 4/2559

เช้าวันนี้ ( 8 มิ.ย.59) ที่ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 7 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด โดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ รวมทั้งประสานและขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป กลุ่มท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายชุมชนของอำเภอเนินมะปราง ซึ่งมีสมาคมมะม่วงส่งออกในพื้นที่ และยังมีสมาชิกกลุ่มมะม่วง ที่ส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐาน GAP ในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางนอกจาการปลูกมะม่วงแล้วยังมีพื้นที่การปลูกข้าวดอกมะลิ 105 กว่า 200,000 ไร่ มีผลผลิตเพียงพอในการเข้าสู่การแปรรูปการจำหน่ายข้าวสาร ซึ่งในพื้นที่มีความพร้อมในการผลิต เมล็ดพันธุ์จำหน่าย จำหน่ายเป็นข้าวสาร มีโรงสีขนาดเล็ก ต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.