จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมกิจกรรมพิษณุโลกวัดร่มเย็น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

72453

 

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมกิจกรรมพิษณุโลกวัดร่มเย็น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายฝ่ายสงฆ์ในการประชุมเพื่อจัดกิจกรรมพิษณุโลกวัดร่มเย็น ระดับจังหวัด โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อหาข้อตกลงถึงการจัดกิจกรรมพิษณุโลกวัดร่มเย็น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 โดยจะคัดเลือกวัดที่ผ่านการประเมินผลในระดับอำเภอมาพิจารณาเพื่อเป็นวัดร่มเย็นในระดับจังหวัด ซึ่งมีวัดที่ผ่านการพิจารณาจากระดับอำเภอทั้งสิ้น 9 วัด ได้แก่ วัดนาขุม วัดน้ำโจน วัดโพธิญาณ วัดบ้านนา วัดน้ำพริก วัดพุกระโดน วัดปากยาง วัดหนองพะยอมและวัดเนินกุ่มใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมให้วัดได้พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นวัดที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข มีการพัฒนาวัดให้มีความสะอาดและมีการบริหารจัดการสุนัขและแมวภายในวัด เพื่อให้วัดและชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้วัดเป็น วัดร่มเย็น อย่างยั่งยืนตลอดไป

Comments

comments

Comments are closed.