จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีส่งมอบโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

84444

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีส่งมอบโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ให้กับกลุ่ม /องค์กรเกษตรกรและชุมชน ของตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ

เช้าวันนี้ ( 19 ส.ค.59 ) ที่เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกรและประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในปี 2558/59 จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ สามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้อนุมัติงบประมาณและมอบให้จังหวัดพิษณุโลกจัดสรรงบประมาณให้อำเภอบางระกำดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในฤดูแล้ง มีการจ้างงานในชุมชน สร้างแหล่งอาหารในชุมชน สร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน โดยอำเภอบางระกำได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 28,056,902 บาท แยกเป็นโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,980,314 บาท โครงการลานตากพืชผลทางการเกษตร จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 7,173,290 บาทและโครงการด้านการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 15,903,298 บาท ซึ่งขณะนี้ทุกโครงการได้ดำเนินงานเสร็จตามแผนปฎิบัติงานแล้ว

จึงได้จัดพิธีส่งมอบโครงการฯ ให้กับกลุ่ม องค์กรเกษตรกรและชุมชนได้นำไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.