อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม

18

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคม) จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายภาคประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการป้องกันการทุจริตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ เขต 6 จำนวน 55 คน, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก, สรรพสามิตรพื้นที่พิษณุโลก และสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการรับฟังบรรยาย เรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่และภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และเรื่อง พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดย พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 และกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้วิเคราะห์และอภิปรายการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมทุกคน.

Comments

comments

Comments are closed.