อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2) อำเภอวังทอง

21

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2) อำเภอวังทอง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นายสมพร ทัดแพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และนายเชาวลิต ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1-3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กรมรบพิเศษที่ 4 สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกและพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำความรู้ด้านหลักทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างไม่ประมาทและเข้าใจในเรื่องความดี 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ เป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยมีนักเรียนและเยาวชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน ประกอบด้วย โรงเรียนคุรุประชานูทิศ (วันครู 2504) โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหินประกาย โรงเรียนวัดพันชาลี โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร และโรงเรียนบ้านวังพรม โดยมี พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ เจ้าคณะอำเภอวังทอง เป็นวิทยากรในการบรรยายธรรมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

Comments

comments

Comments are closed.